Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012

Ὁ Διογένης στοὺς παπύρους τοῦ Rainer


 Diogenes, 1860, Jean-Léon Gérôme

 
Πρέπει νὰ γυρίσουμε πίσω στὸν χρόνο, γιὰ νὰ ἀνακαλύψουμε πάλι τὴν Ἑλλάδα ποὺ μᾶς στέρησαν...

Ἀκρόπολις, ἀρ. φύλ. 7261, 19.05.1902

ΑΛΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΠΥΡΟΣ

Πολὺς θὰ παρέλθῃ χρόνος, λέγει ὁ «Νέος Ἐλεύθερος Τύπος» μέχρις ὅτου ὁ λίαν πλούσιος θησαυρὸς αἰγυπτιακῶν παπύρων, οἵτινες περιλαμβάνονται ἐν τῇ βιενναίᾳ Ραινερείῳ συλλογῇ, ἐξερευνηθῇ τελείως μέχρι καὶ τοῦ τελευταίου παπύρου. Οὕτω δὲ νέα καθ’ ἑκάστην σπουδαία χειρόγραφα ἔρχονται εἰς φῶς.

Ἐν τῷ πρὸ μικροῦ πρὸς τιμὴν τοῦ Θεοδώρου Γκουμπέρτς ἐκδοθέντι πανυγηρικῷ τεύχει, ὁ καθηγητὴς Βεσέλυ δημοσιεύει πάπυρον περιέχοντα σειρὰν ἀγνώστων ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἀποφθεγμάτων τοῦ φιλοσόφου Διογένους. Ἀναρίθμητα ἀνέκδοτα ἀνεφέροντο ἐν τῇ ἀρχαιότητι περὶ τοῦ διασήμου κυνικοῦ φιλοσόφου.

Ἀλλ’ εἰς τὰ αὐθεντικὰ προσετέθησαν διὰ τῆς παρόδου τοῦ χρόνου πολλὰ ἀμφίβολα καὶ ἐπινενοημένα, οὕτως ὥστε πολλάκις ἀβεβαιότης ἐπικρατεῖ περὶ τῆς προελεύσεως τῶν ἀποφθεγμάτων. Ἐν ἅπασιν ὅμως ἀπαντᾷ δριμὺ σκῶμμα καὶ πνευματώδεις παρατηρήσεις. Τὸν ἐν λόγῳ πάπυρον καθιστῶσι πολύτιμον ἓξ νέα ἀνέκδοτα ἀπαντῶντα μεταξὺ ἄλλων γνωστῶν ἤδη.

Τὸ χειρόγραφον ἀνάγεται εἰς τὸ 100-50 π. Χ. Εἶνε ἱκανῶς πλατύ, ἀλλ’ εἰς τὸ μῆκος περιέχει ἓξ μόνον στήλας, ἀποτελούσας πιθανῶς τὸ 20ον ἢ 40ον μέρος τοῦ ὅλου κυλίνδρου. Ἰδοὺ ἓν τῶν νέων ἀνεκδότων.

«Ἠρώτησαν τὸν Διογένη καθήμενον ἐν τῇ ὁδῷ οἱ ὑπασπισταί, ποῖος εἶνε καὶ πόθεν κατάγεται;

- Κύων εἰμὶ μολοσσός, ἀπήντησεν ὁ Διογένης.

- Καὶ ποῦ μεταβαίνεις;

Τοῦ Διογένους δὲ μηδεμίαν διδόντος ἀπάντησιν, οἱ ὑπασπισταὶ κατήγγειλαν αὐτόν.

- Ἐθεώρησα αὐτοὺς ὡς μωρούς, ἀπήντησεν εἰς τοὺς στρατηγοὺς ὁ Διογένης, διότι βλέποντες ὅτι ἐκαθήμην μὲ ἠρώτησαν ποῦ ὑπάγω».

¤¤¤

   Ἡ συλλογὴ παπύρων τῆς Αὐστριακῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης εἶναι μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες στὸν κόσμο, μὲ 180.000 ἀντικείμενα. Προῆλθε ἀπὸ τὴν συλλογὴ τοῦ Ἀρχιδοῦκα Rainer, ποὺ ἄρχισε νὰ συλλέγῃ κείμενα σὲ παπύρους, περγαμηνές καὶ ὄστρακα ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο τὸ 1883. Στὶς 18 Αὐγούστου 1889 ὁ Ἀρχιδούκας δώρισε τὴ συλλογή του ὡς δῶρο γενεθλίων στὸν αὐτοκράτορα Franz Josef, ἡ ὁποία περιλήφθηκε στὴ «Βασιλικὴ καὶ Αὐτοκρατορικὴ βιβλιοθήκη τῶν Δικαστηρίων (Royal and Imperial Court Library) ὡς μὶα ἐξαιρετικὴ συλλογή...

   Ἔψαξα στὸ διαδίκτυο γιὰ τοὺς παπύρους τοῦ Rainer καὶ ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὰ τὰ παλιὰ ἀρχεῖα ἐφημερίδων δὲν βρῆκα καμία ἄλλη ἀναφορὰ στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα. Λὲς καὶ δὲν ὑπάρχουν...


Βιβλιογραφία 
>Ἡ ἐφημερὶς «Ἀκρόπολις» --> invenio.lib.auth.gr

>Γιὰ τὴν συλλογὴ παπύρων τοῦ Ραινέρ, δημοσίευση στὸν «Αἰῶν», ἀρ. φύλ. 4465, 04.05.1884 --> invenio.lib.auth.gr/

> Papyrus Erzherzog Rainer --> www.unesco.org

>About the Department of Papyri --> www.onb.ac.at

Πίνακας
Diogenes, 1860, Jean-Léon Gérôme (French, 1824-1904), Oil on Canvas, Walters Art Museum, Baltimore, Maryland, USA --> art.thewalters.org/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου