Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013

Ἡ χρήση τῆς ἀφίσας...

Ἡ ἐμπιστοσύνη στὴν πολιτικὴ ἡγεσία ποὺ ξεπερνᾶ
τὸ φυσιολογικὸ ἐπίπεδο, εἶναι σημαντικὸ στοιχεῖο
γιὰ τὴν κατανόηση τῆς ἐξάπλωσης τοῦ
ἐθνικοσοσιαλισμοῦ, καὶ ἀναμφίβολα τὸ πιὸ
σημαντικὸ θέμα τῆς ναζιστικῆς προπαγάνδας.
 Οἱ Ναζὶ ἐνσωμάτωσαν στὶς ἰδέες τους τὴν ἒννοια
τῆς Führerprinzip («ἡ ἀρχὴ τῆς ἡγεσίας», Führer:
ἡγέτης), καὶ ὁ Χίτλερ ἐμφανίζεται στὶς ἀφίσες νὰ
καθοδηγῇ τὸ πεπρωμένο τοῦ ἒθνους. Στὸ κείμενο 
διαβάζουμε: «Ἓνας λαός, ἓνα ἒθνος, ἓνας ἡγέτης»
     Ἔχουμε πλέον συνειδητοποιήσει ὅτι τὰ λεγόμενα τῶν πολιτικῶν προσώπων σπάνια ἀνταποκρίνονται στὴν πραγματικότητα. Ἐμεῖς πιστεύαμε πὼς ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ κάποιος δηλώνει κάτι δημόσια, δεσμεύεται γιὰ τὴν ἀλήθεια τοῦ λόγου του μέσῳ τῆς προσωπικῆς του τιμῆς. Καὶ συνειδητοποιοῦμε ὅτι ἡ μόνη τιμὴ ποὺ ὑπάρχει στὸ μυαλό τους εἶναι ἡ χρηματική.
Ἀλλὰ ἂς ἐπιστρέψουμε στὸ θέμα μας· «Λεφτὰ Ὑπάρχουν!». Ἡ φράση ποὺ πλάνεψε τὸν Ἑλληνικὸ Λαό. Ἡ ὑπόσχεση παροχῆς, ἡ ὑπόσχεση τοῦ τελειωμοῦ τῶν βασάνων, ἡ ὑπόσχεση πὼς ὅλα εἶναι ἕνα κακὸ ὄνειρο ποὺ θὰ τὸ διώξει τὸ φῶς τοῦ ἡλίου  τὸ ξημέρωμα… Τὸ ἔχω ἀναφἐρει ξανά! Ἡ μνήμη ἑνὸς Λαοῦ δὲν πρέπει νὰ εἶναι κοντόπνοη· πρέπει νὰ ἀναχαράζῃ, νὰ ψηλαφίζῃ, νὰ ἐρευνᾷ τὶς πτυχὲς τῆς Ἱστορίας!

     Ὁ Ἀδόλφος Χίτλερ ἦταν ὁ πρῶτος ἠγέτης ποὺ χρησιμοποίησε στὸ ἔπακρο τὶς δυνατότητες τῆς προπαγάνδας. «Ὅπλο ἀποτελεσματικότατον, ἂν βρεθεῖ σὲ χέρια κατάλληλου καὶ ἰκανοῦ» ἔγραψε γιὰ αὐτὴν τὸ 1924 στὸ «Main Kampf»! Καὶ πραγματικὰ, μέσα σὲ ἐλάχιστους μῆνες ἀπὸ τὴν ἄνοδο τοῦ Χίτλερ στὴν ἐξουσία τὸ 1933, οἱ Ναζὶ κατόρθωσαν νὰ ἐλέγξουν καὶ νὰ ἀναδιοργανώσουν τὴ δημόσια ζωὴ σὲ ὅλη τὴ Γερμανία καὶ ταυτόχρονα νὰ ἀλλάξουν τὴ νοοτροπία τῆς μάζας…


     Οἱ ἀφίσες ἦταν ἕνα ἰσχυρὸ ὅπλο στὰ χέρια τοῦ Χίτλερ ἀπὸ τὴν προεκλογική του ἀκόμα περίοδο. Ἐνέπνεαν τὴν σιγουριὰ τῆς νίκης του. «Ἂν μαχόμαστε μὲ πίστη, διπλᾶ ὁπλισμένοι κατεβαίνουμε στὴν μάχην» εἶχε πεῖ ὁ Πλάτων, καὶ αὐτὸ τὸ αἴσθημα μετέδωσε στὸν γερμανικὸ λαό ὁ Χίτλερ. Πίστη στὸ νικηφόρο ἀποτέλεσμα, πίστη στὴν ἀνωτερότητά τους ποὺ τοὺς ἔβγαζε ἀπὸ τὸ τέλμα τῆς ἀποτυχίας τοῦ Α΄ Παγκοσμίου πολέμου. Πίστη ὅτι ἦρθε ἡ ὥρα τῆς ἀναγνωρίσεῶς τους, καὶ τῆς ἐπικρατήσεως τῆς Ἂρειας Φυλῆς τους! Καὶ αὐτὴ ἡ πίστη τοῦ ἔδωσε τὸ νικηφόρο ἀποτέλεσμα στὶς ἐκλογὲς τοῦ 1933…

Ἂς δοῦμε τὶς ἀφίσες ποὺ ἐκτέλεσαν τὴν ἀποστολή τους μὲ τὸν καλλίτερο τρόπο!


     Εἰκόνα ἀπὸ προεκλογικὸ φυλλάδιο τοῦ Ναζιστικοῦ Κόμματος τὸ 1932. Ὁ ἐθνικοσοσιαλισμὸς ἐξαπλώνεται σὲ ὅλη τὴ Γερμανία. Στὸ κείμενο διαβάζουμε: «Ὁ Χίτλερ πάνω ἀπὸ τὴ Γερμανία»

Hitler over Germany
Cover image from Nazi Party political pamphlet that detailed Hitler’s 1932 election campaign for president. Josef Berchtold, Hitler über Deutschland (Hitler over Germany), 1932.

Credit: U.S. Holocaust Memorial Museum/Randall Bytwerk


     Ὅπως ἕνα περιστέρι ἐμφανίστηκε στὸν οὐρανὸ στὴν βάφτιση τοῦ Χριστοῦ, ἔτσι καὶ ἕνας ἀετός αἰωρεῖται στὸ φῶς τοῦ οὐρανοῦ πάνω ἀπὸ ἕναν ἐξιδανικευμένο Χίτλερ.

Ἐρεθίζοντας τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα, εἶχε μία μεγάλη μερίδα ψηφοφόρων στὸ τσεπάκι του…

Στὸ κείμενο διαβάζουμε: «Ζήτω ἡ Γερμανία!».

     Τὶς τελευταῖες ἡμέρες τῆς προεκλογικῆς ἐκστρατείας γιὰ τὶς ἐκλογὲς τοῦ 1932, μέσα σὲ μία θάλασσα ἀπὸ χρωματιστὲς ἀφίσες, ἡ ναζιστικὴ προπαγάνδα παρήγαγε καὶ μία ἄκρως ἀποτελεσματικὴ ἀφίσα. Τὸ πρόσωπο τοῦ Χίτλερ σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὸν μαῦρο φόντο. Στὸ κάτω μέρος, γραμμένη μὲ κεφαλαῖα λευκὰ γράμματα, μόνο μία λέξη, «ΧΙΤΛΕΡ». 

Οἱ σύγχρονες τεχνικὲς τῆς προπαγάνδας -συμπεριλαμβανομένων τῶν ἰσχυρῶν εἰκόνων καὶ ἁπλᾶ μηνύματα, συνετέλεσαν στὸ νὰ γίνῃ ὁ Ἀδόλφος Χίτλερ, αὐτὸς ὁ ἐλάχιστα γνωστὸς ἐξτρεμιστὴς ποὺ εἶχε γεννηθῇ στὴν Αὐστρία, ἕνας ἀπὸ τοὺς κορυφαίους ὑποψηφίους γιὰ τὴν προεδρία τῆς Γερμανίας, τὸ 1932.

Hitler
Modern techniques of propaganda—including strong images and simple messages—helped propel Austrian-born Adolf Hitler from being a little known extremist to one of the leading candidates for Germany’s presidency in 1932.
Election poster, 1932.

Credit: U.S. Holocaust Memorial Museum/photo by Heinrich HoffmannΕἰκόνες

www.bbc.co.uk 
www.ushmm.org 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου