Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011

Ὁ «Συνέκδημος» τοῦ Ἱεροκλέους
Γιὰ μεγάλο μέγεθος χάρτη, κλὶκ στὴν εἰκόνα.Ὁ Συνέκδημος τοῦ Ἱεροκλέους, εἶναι γεωγραφικὸ ἐγχειρίδιο ποὺ συντάχτηκε λίγο πρὶν τὸ 535 μ.Χ. ἀπὸ τὸν Βυζαντινὸ, Ἱεροκλῆ τὸν Γραμματικό.   Ὁ Συνέκδημος, ἀποτελεῖ κατάλογο τῶν 64 ἐπαρχιῶν καὶ 923 (ἀρχικὰ 935) πόλεων τῆς αὐτοκρατορίας καὶ εἶναι ἡ σημαντικότερη πηγὴ γιὰ τὴ διοικητικὴ καὶ πολιτικὴ γεωγραφία τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας πρὶν τὶς ἀραβικὲς ἐπιδρομές. Θεωρεῖται ὅτι τὸ ἔργο βασίζεται σὲ ἐπίσημα ἔγραφα καὶ παρουσιάζει τὴν πολιτική, διοικητική, ἀλλά ἐν μέρει καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ γεωγραφία ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 5ου αἰ., ὡστόσο περιέχει προσθῆκες ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἰουστινιανοῦ Α΄ (Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus, 11 Μαΐου 483-14 Νοεμβρίου 565), ἐνῶ κάποια ἀπὸ τὰ στοιχεῖα του εἶναι ὑπὸ συζήτηση.
Χρησίμευσε στὸν Κωνσταντῖνο Z΄ Πορφυρογέννητο ὡς βασικὴ πηγή, μαζὶ μὲ τὸ Στέφανο Βυζάντιο, γιὰ τὸ ἔργο «Περὶ τῶν θεμάτων».

   Τὸ σημαντικότατο αὐτὸ ἒργο τοῦ Ἱεροκλέους δημοσιεύθηκε ἀπὸ τὸν G. Parthey (Hieroclis Synecdemus, Berlin, 1866), καὶ ἀπὸ τὸν A. Burckhardt (Hieroclis Synecdemus, Leipzig, 1893). Τὴν τελευταία καὶ ἐγκυρότερη ἔκδοση ἐπιμελήθηκε ὁ E. Honigmann (Le Synekdèmos d'Hiéroklès et l'opuscule géographique de Georges de Chypre, Brussels, 1939). 

Στὴ διεύθυνση ποὺ ἀκολουθεῖ μπορεῖτε νὰ διαβάσετε ἢ νὰ ἀποθηκεύσετε στὸν ὑπολογιστή σας, τὴν 1η ἔκδοση τοῦ βιβλίου ποὺ ἐκδόθηκε στὸ Βερολίνο τὸ 1866 ἀπὸ τὸν G. Parthey Hieroclis Synecdemus


Βιβλιογραφία Ὁ χάρτης εἶναι ἀπὸ τὸ βιβλίο Le Synekdèmos d'Hiéroklès et l'opuscule géographique de Georges de Chypre, Brussels, 1939, ποὺ ἐπιμελήθηκε ὁ E. Honigmann.
Οἱ πληροφορίες γιὰ τὸν Ἱεροκλῆ εἶναι ἀπὸ τὴν Ἐγκυκλοπαίδεια Μείζωνος Ἑλληνισμοῦ, http://www.ehw.gr/asiaminor/forms/Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου